Działania FPPL służą upowszechnianiu i nauczaniu psychoanalizy J. Lacana w Polsce oraz formacji psychoanalityków. Organizujemy wykłady i seminaria w Warszawie oraz bierzemy udział w seminariach i konferencjach zagranicznych, związanych z członkostwem FPPL w Międzynarodowym Zrzeszeniu Forów Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) i afiliowaniem przy francuskiej Szkole Psychoanalizy (EPFCL-Francja).

I. Wymiana międzynarodowa – Spotkania z nauczycielami Szkoły Psychoanalizy

Co roku odbywa się pięć takich spotkań, dwa w Warszawie i trzy w Paryżu, w ramach których odbywają się:

1. Wykład otwarty nauczyciela Szkoły Psychoanalizy (w Warszawie) na wybrany przez niego temat związany z psychoanalizą w ujęciu J. Lacana.

2. Otwarte seminarium pracy z tekstem Lacana (w Warszawie i w Paryżu), które dzięki przejrzystym i precyzyjnym komentarzom nauczycieli Szkoły Psychoanalizy wyjaśniają zarówno trudne lacanowskie pojęcia, jak i kontekst, w jakim powstawały seminaria i pisma Lacana. Pracowaliśmy już wspólnie nad następującymi tekstami J. Lacana ze zbioru „Écrits” [Éd. du Seuil, Paris, 1966]: 2010 – 2011 r. „Obalenie podmiotu i dialektyka pragnienia we freudowskim nieświadomym” („Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien”); 2011 – 2012 r. „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania” („La Direction de la cure et les principes de son pouvoir”), 2013 r. „Pozycja nieświadomego („Position de l’inconscient”), 2014 – 2015 r. „Warianty typowego leczenia” („Variantes de la cure-type”). Z kolei od 2015 roku do dziś pracujemy nad Seminarium X J. Lacan pt. „Lęk” [„L’Angoisse”, Ed. Seuil, Paris, mai 2004].

3. Seminarium dla członków FPPL poświęcone omawianiu tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy (w Warszawie i w Paryżu), odbywa się ono w oparciu o teksty Lacana stanowiące wytyczne dla funkcjonowania jego Szkoły Psychoanalizy i formacji psychoanalityków; seminarium uruchomione z inicjatywy Sary Rodowicz-Ślusarczyk odwołuje się do pracy kartelu „Teksty założycielskie Szkoły psychoanalizy” (patrz niżej).

4. Seminarium dla członków FPPL poświęcone praktykowaniu psychoanalizy w gabinecie psychoanalitycznym i szpitalu psychiatrycznym (w Warszawie i w Paryżu).

5. Seminarium dla członków FPPL poświęcone omawianiu praktyki klinicznej Lacana (w Warszawie i w Paryżu), podstawą do niego są przetłumaczone przez Annę Wojakowską-Skiba na jęz. polski zapisy spotkań Lacana z pacjentami oddziału psychiatrycznego Szpitala Św. Anny w Paryżu, z lat 1975-1976, znane pod nazwą „prezentacje chorego”; seminarium uruchomione z inicjatywy Anny Wojakowskiej-Skiba.

Psychoanalitycy-nauczyciele Szkoły Psychoanalizy, z którymi pracujemy to: Jacques Adam, Sol Aparicio, Patricia Dahan, Luis Izcovich, Colette Soler, Marc Strauss i Radu Turcanu.

Spotkania odbywają się w języku francuskim lub angielskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

II. Cykl wykładów otwartych „Czym jest psychoanaliza?” realizowany przy współpracy FPPL z MiTo art.café.books

Celem tego cyklu wykładów, wymyślonego przez Anatola Magdziarza, jest upowszechnianie psychoanalizy Jacquesa Lacana wśród szerokiej publiczności. Członkowie Forum, w tym praktykujący psychoanalitycy, w swoich autorskich wykładach starają się w jak najbardziej przystępny sposób przedstawiać podstawowe koncepcje teoretyczne Freuda i Lacana, ilustrując je przykładami z kliniki psychoanalitycznej (pracy w gabinecie i szpitalach psychiatrycznych), jak i z literatury czy sztuki.

III. Cykl spotkań dla członków FPPL pt. „Agora”

Ideą tego przedsięwzięcia, wymyślonego także przez Anatola Magdziarza, jest stworzenie przestrzeni do wymiany, dyskusji i studiowania tekstów z dziedziny psychoanalizy w ramach samego Forum. Wystąpienia poszczególnych członków Forum, tworzone w oparciu o własną lekturę i pracę w kartelach FPPL, mają za zadanie pobudzić dyskusję i wymianę myśli pomiędzy członkami Forum oraz zainspirować do kolejnych wystąpień w ramach tego samego cyklu.

IV. Praca karteli

Wynaleziony przez Lacana kartel stanowi jeden z kluczowych elementów w strukturze jego Szkoły, a służy pracy nad doktryną psychoanalityczną. Kartel jest małą grupą osób, która zajmuje się wybranym zagadnieniem w oparciu o teksty Freuda czy Lacana. Doświadczenie pracy tej małej grupy jest doświadczeniem tego, czym jest Szkoła psychoanalizy. Produkt pracy zespołu jakim jest kartel, nie ma być zespołowy, ale indywidualny, właściwy dla każdego z osobna.

Funkcja kartelu zasadza się na wspieraniu pracy każdego z jego uczestników. Struktura kartelu to x +1, gdzie x to co najmniej 3 osoby; ale łącznie nie więcej niż 5. Ma ona związek z lacanowską koncepcją węzła boromejskiego. Oznacza to, że każdy z uczestników kartelu odpowiada za to, by trzymać w całości grupę i sprzyjać jej pracy. Zasadą tworzenia węzła boromejskiego jest wykluczenie możliwości splotu dwójki, bo to zawsze prowadzi do rozłamu.

Lacan uważał, że pragnienie wiedzy nabiera substancji jedynie na bazie grupy społecznej. To brak w wiedzy uruchamia pracę członków kartelu wokół zagadnienia, które ich wspólnie interesuje, wokół „kawałka realnego, które wspólnie próbują złapać”.

Dla osób spoza Forum istnieje możliwość uczestnictwa w pracy aktualnie działających karteli w charakterze wolnego słuchacza, po skontaktowaniu się z osobą oznaczoną na liście uczestników jako „+1″.

Spis karteli FPPL