Zapraszamy do przystąpienia do Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (FPPL) wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z pola psychoanalizy oraz propagowaniem psychoanalizy wynalezionej przez Sigmunda Freuda i rozwijanej przez Jacquesa Lacana.

Członkami Forum są zarówno osoby, które są psychoanalitykami jak również osoby analizujące się a także zainteresowane teoretycznym aspektem myśli Freuda i Lacana.

Każda osoba przystępując do Forum jednocześnie je współtworzy i ma możliwość wspierania go swoją aktywnością na różnych polach. Członkostwo w FPPL jest równoznaczne z członkostwem w Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL).

Kontrybucja członków dotyczy zaangażowania we współorganizację działań Forum. Ma także ma wymiar finansowy w postaci miesięcznej składki na rzecz FPPL oraz rocznej składki na rzecz międzynarodowej federacji IF-EPFCL.

Do przywilejów członków FPPL należy:

  • Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych stowarzyszenia, wraz z szerokim dostępem do materiałów związanych z psychoanalizą.
  • Udział w zajęciach z psychoanalitykami-członkami EPFCL z Francji na specjalnych warunkach cenowych.
  • Partycypacja w transgranicznej wymianie wiedzy i doświadczeń klinicznych (w formie seminariów, specjalnych spotkań i debat), ze względu na międzynarodowy charakter federacji, w której zrzeszone jest nasze stowarzyszenia wraz z Forami z 17 innych państw w ramach IF-EPFCL.
  • Uczestniczenie w polskich lub międzynarodowych kartelach, czyli grupach pracy nad danym tekstem psychoanalitycznym albo wątkiem tematycznym, który interesuje jego uczestników.
  • Wpływ na politykę działań FPPL poprzez podejmowanie nowych aktywności merytorycznych, organizacyjnych, marketingowo-reklamowych, publikacyjnych i innych oraz uczestnictwo i głosowanie w Walnych Zgromadzeniach stowarzyszenia, jak i kandydowanie do jego władz.

Każda zgłoszona kandydatura jest poddawana głosowaniu przez wszystkich członków stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia FPPL najbliższego od daty wpłynięcia zgłoszenia.


Chęć przystąpienia wraz z informacją o sobie prosimy zgłaszać na adres: zarzad@fppl.pl

Na powyższy adres można również wysyłać pytania albo chęć rozmowy w sprawie członkostwa.

Do pobrania: Statut FPPL

Zapraszamy!