Forum Polskie Pola Lacanowskiego zostało założone 26 czerwca 2010 r.
Cześć z założycieli Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczyła wcześniej
w pracach nieformalnego Forum, działającego w ramach Sinthome-Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej, od poczatku jego istnienia, tj. od roku 2008.

Forum jest członkiem L’Internationale des Forums du Champ Lacanien
(Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego),
zwanej IF-EPFCL i opiera swoje działania na postanowieniach Karty
przyjętej w 1999, z późniejszymi zmianami.

Celem Forum jest rozwijanie i rozpowszechnianie w Polsce wiedzy
na temat psychoanalizy w ujęciu Jacquesa Lacana, poprzez
organizowanie spotkań oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Osoby zainteresowane członkostwem w Forum – po zapoznaniu się ze statutem
i z informacjami o Forum Międzynarodowym IF-EPFCL – mogą zgłaszać
swoje kandydatury do Zarządu, który następnie przekaże je Walnemu
Zgromadzeniu pod głosowanie, zgodnie z procedurą opisaną w statucie
na pierwszym Walnym zebraniu po uzyskaniu wpisu do KRSu.